Bộ test nước bể bơi

Bộ test nước bể bơi

Bộ test nước bể bơi dùng để đo độ PH và độ clo dư trong nước bể bơi

Bộ đo clo dư nước bể bơi

Sử dụng bộ test nước bể bơi cho phép kiểm tra kịp thời 2 chỉ tiêu là độ PH và độ clo dư giúp có bước điều chỉnh kịp thời

Bộ đo PH nước bể bơi

Không có bài viết nào cả !